Zamknij menu

Podstawowe informacje w skrócie

ABC pomp ciepła

Bilansowanie hydrauliczne

Bilansowanie hydrauliczne to proces, w którym każdy grzejnik lub każdy obwód grzewczy ogrzewania powierzchniowego w instalacji grzewczej otrzymuje przy wyznaczonej temperaturze zasilania dokładnie taką ilość ciepła, jaka jest potrzebna, aby osiągnąć wymaganą temperaturę wnętrza. 

Biwalencja

Patrz Sposób działania

COP (Coefficient of Performance)

Wartość COP (Coefficient of Performance) wyznacza stosunek mocy cieplnej do zużytej mocy elektrycznej. Podawane przez Mitsubishi Electric wartości COP są wyznaczane w warunkach określonych normą EN 14511 i podawane ze wskazaniem występujących podczas pomiaru wartości wydajności grzewczej, temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody zasilającej.

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy to medium robocze pompy ciepła, które cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Wyciąga energię z powietrza, ogrzewając równocześnie wodę. Nie jest przy tym wcale zużywany, lecz tylko zmienia swój stan skupienia, na zmianę się odparowując i skraplając.

Dwutlenek węgla (CO2)

Dwutlenek węgla powstaje podczas spalania kopalnych nośników energii. Ponieważ pompa ciepła działa bez użycia spalania, jej praca w przeciwieństwie do kotła grzewczego na kopalne nośniki energii nie powoduje obciążenia środowiska emisją CO2.

Efektywność

Efektywność pompy ciepła wyznacza jej sprawność. Efektywność jest określana np. poprzez roczny współczynnik sprawności, wartość COP lub wskaźnik SCOP.

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest wykorzystywana przez pompy ciepła zawsze pośrednio. Spożytkowują one zgromadzoną w powietrzu, ziemi lub wodzie energię słoneczną do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Etykieta energetyczna

Od 26 września 2015 r. wszystkie urządzenia stanowiące źródło ciepła muszą być oznakowane etykietą energetyczną. Wygląd etykiety oraz kryteria zaliczenia do poszczególnych klas efektywności energetycznej są regulowane przez rozporządzenia UE o etykiecie energetycznej.

Grzałka elektryczna

Grzałka elektryczna wspomaga w razie potrzeby pracę pompy ciepła.

Manometr

Manometr służy do wskazywania ciśnienia wody panującego w instalacji grzewczej. Jest ono wyrażane w barach.

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU stanowi część systemu pompy ciepła Ecodan. Moduł ten jest zamontowany w budynku i, zależnie od wykonania, połączony z urządzeniem zewnętrznym instalacją wypełnioną wodą lub czynnikiem chłodniczym. Po drugiej stronie do modułu wewnętrznego bez wbudowanego zasobnika CWU są podłączane ważne podzespoły instalacji grzewczej, jak zasobnik buforowy czy zasobnik CWU.

Modulacja bezstopniowa

Patrz Technika inwerterowa

Moduł wewnętrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU

Moduł wewnętrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU stanowi część systemu pompy ciepła Ecodan. Moduł ten jest zamontowany w budynku i zależnie od wykonania połączony z urządzeniem zewnętrznym instalacją wypełnioną wodą lub czynnikiem chłodniczym. W takim module wewnętrznym znajduje się wbudowany zasobnik CWU ze stali szlachetnej o pojemności do 200 l.

Monoblokowa pompa ciepła

Monoblokowa pompa ciepła składa się z dwóch modułów: urządzenia zewnętrznego i modułu wewnętrznego z wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez we wnętrzu budynku. System monoblokowy znacznie upraszcza montaż po stronie instalacji chłodniczej: tutaj płytowy wymiennik ciepła znajduje się w zamkniętym obiegu chłodniczym bezpośrednio w urządzeniu zewnętrznym. Oznacza to, że energia jest przenoszona przez zaizolowane rury wody (zasilanie i powrót) z urządzenia zewnętrznego do urządzenia wewnętrznego.

Monoenergetyczny

Patrz Sposoby działania

Monowalentny

Patrz Sposoby działania

Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze służy do tego, aby instalacja grzewcza mogła bez problemu pomieścić także zwiększoną wskutek rozszerzalności cieplnej objętość wody. Stalowy zbiornik jest wypełniony azotem, a w jego wnętrzu znajduje się membrana. Naczynie wzbiorcze musi być tak wymierzone, aby było w stanie przyjąć dodatkowo powstającą objętość wody.

Obieg wtórny

Obiegiem wtórnym nazywa się obieg dystrybucji ciepła między zamontowanym zasobnikiem buforowym a odbiornikami.

Odszranianie

Gdy temperatury zewnętrzne spadają do zera, zawarta w powietrzu wilgoć osadza się na parowniku pompy ciepła w formie lodu. Utrzymanie efektywności pompy ciepła powietrze-woda wymaga odszraniania parownika stosownie do potrzeb. W trakcie tego automatycznie przebiegającego procesu są zużywane niewielkie ilości ciepła np. z zasobnika buforowego.

Ogrzewanie powierzchniowe

Ogrzewanie powierzchniowe radzi sobie z relatywnie niskimi temperaturami zasilania wody grzewczej, co wynika z dużych powierzchni grzewczych. Woda przepływa wtedy przez rury ułożone w podłodze (ogrzewanie podłogowe),  na ścianie (ogrzewanie ścienne) lub pod sufitem (ogrzewanie sufitowe). Niskie temperatury wody sprzyjają efektywnemu działaniu pompy ciepła. Dodatkowo ogrzewanie powierzchniowe zapewnia łagodne, równomierne ciepło na całej powierzchni, co podnosi wrażenie komfortu.

Ogrzewanie ścienne

Patrz Ogrzewanie powierzchniowe

Parownik

Parownikiem jest nazywane urządzenie wewnętrzne, wymiennik ciepła pompy ciepła, w którym – poprzez odparowanie czynnika chłodniczego – odbierane jest ciepło ze świeżego powietrza przy niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu.

Pilot

Oprócz zawartej w urządzeniu wewnętrznym regulacji można także korzystać z zamontowanego np. w salonie zdalnego sterownika. Pozwala on na wygodną obsługę najważniejszych funkcji pompy ciepła oraz zmianę ustawień bez uciążliwego okablowania.

Płytowy wymiennik ciepła

Płytowy wymiennik ciepła służy do przekazywania energii z czynnika chłodniczego do wody. Składa się on z pewnej liczby płyt ze stali szlachetnej, które są ustawione równolegle względem siebie. Między nimi przepływa na zmianę czynnik chłodniczy i woda. Powstająca w ten sposób duża powierzchnia wymiennika ciepła sprzyja efektywnej wymianie ciepła przy małych wymiarach zewnętrznych.

Pobór mocy

Pobór mocy to wyrażana w kilowatogodzinach (kWh) moc, której w formie prądu elektrycznego pompa ciepła potrzebuje do działania.

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej może zostać wykonane tylko przez fachowca. W tym celu pompa ciepła musi zostać wcześniej zgłoszona w odpowiednim zakładzie energetycznym. Dla pompy ciepła jest potrzebny osobny licznik prądu, aby jej zużycie mogło być rozliczane według taryfy dla pomp ciepła. Podczas podłączania do instalacji elektrycznej należy pamiętać, że pompy ciepła o wyższej mocy wymagają 3-fazowego przyłącza elektrycznego o napięciu 400 V.

Pompa ciepła Split

W pompie ciepła Split energia transportowana jest do budynku w postaci czynnika chłodniczego. W urządzeniu wewnętrznym podłączonym do zewnętrznego przewodem czynnika chłodniczego znajduje się płytowy wymiennik ciepła. Zasada działania Split podnosi łączną efektywność systemu. Stanowi też lepsze rozwiązanie w przypadku większej odległości między urządzeniem wewnętrznym a zewnętrznym. Zależnie od mocy pompy ciepła długość instalacji może wynosić do 80 m.

Pompa obiegowa

Elektrycznie napędzana pompa obiegowa umożliwia transportowanie czynnika chłodniczego (np. wody) w zamkniętym systemie rur.

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda to elektrycznie napędzana maszyna, która umożliwia spożytkowanie zgromadzonej w otaczającym powietrzu energii słonecznej. Systemy pompy ciepła powietrze-woda Ecodan składają się zawsze z dwóch części: urządzenia zewnętrznego, które wyciąga energię ze świeżego powietrza, oraz modułu wewnętrznego, który służy do transportowania energii do systemu grzewczego.

Power Inverter

Power Inverter to opracowana przez Mitsubishi Electric technika inwerterowa stosowana w pompach ciepła powietrze-woda. W przypadku tego typu sprężarek skuteczność działania jest zagwarantowana do -20°C. Czynnik chłodniczy przechładzany jest przez specjalny odbiornik Power Receiver, co – w połączeniu z dwoma osobno sterowanymi zaworami rozprężnymi – pozwala osiągnąć optymalną wydajność grzewczą przy bardzo energooszczędnej pracy. Typowymi obszarami zastosowania urządzeń Power Inverter są nowe budynki, a także istniejące budynki o dobrej izolacji cieplnej i dużych powierzchniach wymiany ciepła, jak np. ogrzewanie podłogowe.

Powietrzna pompa ciepła

Patrz Pompa ciepła powietrze-woda

Poziom hałasu

Poziom hałasu jest wyrażany w jednostce dB (A). Chodzi tu o fizyczną miarę głośności, która jest wyznaczana zależnie od odległości od źródła dźwięku. Z reguły poziom hałasu jest podawany  w odległości metra od pompy ciepła.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej jest fizyczną miarą głośności, która występuje niezależnie od odległości od źródła dźwięku i jest wyrażana w jednostce dB (A).

Prąd rozruchowy

Podczas uruchamiania konwencjonalnej pompy ciepła mimo „łagodnego rozruchu” przez krótki czas pobierana jest wysoka wartość prądu (prąd rozruchowy). W pompie ciepła z regulacją inwerterową ta wysoka wartość prądu nie występuje, ponieważ sprężarka rusza na niskiej prędkości obrotowej, a następnie bezstopniowo dąży do wymaganej mocy. Dlatego sprężarka z regulacją inwerterową nie potrzebuje układu łagodnego rozruchu, który zapobiega nagłemu uruchomieniu sprężarki.

Program podgrzewania posadzki

Świeżo położona posadzka musi przez określony czas schnąć, aby nie powstały na niej m.in. pęknięcia. Regulacja Ecodan zawiera automatyczny program, który można indywidualnie zmodyfikować.

Roczny współczynnik sprawności

Roczny współczynnik sprawności służy do wyznaczania efektywności energetycznej przy zmiennych warunkach temperatury zewnętrznej. Zgodnie z VDI 4650 odbywa się to na podstawie 3 warunków temperatury zewnętrznej, których wagi są uwarunkowane częstotliwością ich występowania.   

Czysto matematycznie uzyskana wartość odbiega jednak zazwyczaj od wartości rzeczywistej. Rzeczywisty roczny współczynnik sprawności jest silnie uzależniony od sposobu użytkowania i innych czynników, np. temperatury wody w zasobniku CWU lub długości i surowości zimy.

Rozrzut temperatur

Przez rozrzut temperatur należy rozumieć różnicę temperatur między wlotem nośnika ciepła do pompy ciepła oraz jego wylotem. Określa on także różnicę między temperaturą zasilania i powrotu.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)

W myśl normy DIN EN 14825 wartości wydajności wyznaczające wskaźnik SCOP ustala się w czterech różnych punktach pomiarowych. W zależności od przebiegu temperatur w klimacie odniesienia w Strasburgu punkty pomiarowe mają różne wagi. Służy to odwzorowaniu efektywności energetycznej urządzenia w możliwie jak najbardziej realistycznych warunkach, dzięki czemu wskaźnik SCOP lepiej oddaje rzeczywistość niż wartość COP.

Skraplacz

Skraplaczem nazywany jest wymiennik ciepła w pompie ciepła, w którym czynnik chłodniczy jest skraplany, oddając równocześnie zawarte w nim ciepło odbiornikowi.

Sposób działania

Rozróżnia się zasadniczo trzy sposoby działania: monowalentny, monoenergetyczny i biwalentny. W przypadku monowalentnego sposobu działania pompa ciepła ma z założenia pokrywać całe zapotrzebowanie budynku na ciepło. W przypadku monoenergetycznego sposobu działania możliwe jest wspomaganie grzałką elektryczną. Biwalentny sposób działania dopuszcza współistnienie w instalacji drugiego źródła ciepła oprócz pompy ciepła, np. gazowego kotła kondensacyjnego. 

Sprężarka

Sprężarka stanowi ważny element pompy ciepła. Istnieją różne rodzaje sprężarek, które na różne sposoby pełnią dwa zadania: transportowanie pobranego ciepła w budynku oraz podgrzewanie czynnika chłodniczego przez sprężanie. W systemach Ecodan sterowanie sprężarką odbywa się przy użyciu płytek inwertera, które umożliwiają modulacyjną, uwarunkowaną zapotrzebowaniem regulację mocy (a w konsekwencji uwarunkowany zapotrzebowaniem pobór prądu).

Sterownik pokojowy

Patrz Pilot

Stosunek powierzchni do objętości

Stosunek powierzchni do objętości jest ważną wielkością, na podstawie której wyznacza się zapotrzebowanie na energię budynku. Ogólna zasada mówi, że zwarte budynki o niskim stosunku powierzchni do objętości wymagają mniej energii niż budynki o wysokim stosunku powierzchni do objętości — nawet jeśli są tej samej objętości.

Taca skroplin

Taca skroplin działa jako pojemnik ociekowy na zbierającą się na parowniku wodę, aby można ją było w centralny sposób odprowadzać. Zapobiega to jej kapaniu na podłogę.

Technika inwerterowa

W nowoczesnych pompach ciepła powietrze-woda tak zwana technika inwerterowa służy do precyzyjnego regulowania mocy. Regulacja sprężarki odbywa się zatem zasadniczo bezstopniowo. Z jednej strony wpływa to na pobór mocy przez sprężarkę, a z drugiej decyduje o mocy grzewczej całego systemu.

Temperatura biwalencji

Temperatura biwalencji określa temperaturę zewnętrzną, przy której następuje przełączenie trybu biwalentnego między pompą ciepła a drugą wytwornicą ciepła.

Temperatura kondensacji

W momencie osiągnięcia temperatury kondensacji czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu gazowego do ciekłego. Zmiana stanu skupienia umożliwia oddanie energii systemowi grzewczemu.

Temperatura odparowania

Temperatura odparowania to temperatura, w której czynnik chłodniczy zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy, wchłaniając przy tym ciepło z otaczającego powietrza.

Temperatura powrotu

Przez temperaturę powrotu należy rozumieć temperaturę, jaką ma woda grzewcza płynąca z powrotem z systemu dystrybucji ciepła do wytwornicy ciepła.

Temperatura zasilania

Temperatura zasilania to temperatura wody grzewczej wpływającej z wytwornicy ciepła do systemu dystrybucji ciepła. Instalacje zawierające wyłącznie ogrzewanie powierzchniowe (ogrzewanie podłogowe, ścienne) radzą sobie przy temperaturze od 25 do 40°C.

Uruchamianie pompy ciepła

Montaż i uruchomienie systemu Ecodan wykonane są przez firmę posiadającą certyfikat przyznawany przez Mitsubishi Electric.

Ustawienie na zewnątrz

W przypadku ustawienia pompy ciepła powietrze-woda na zewnątrz parownik (ewentualnie wraz ze sprężarką) urządzenia jest ustawiany poza budynkiem. Dzięki temu nie zajmuje on powierzchni we wnętrzu budynku. Ponadto nie muszą być wtedy wykonywane kanały powietrzne ani przebicia ścian o dużej powierzchni.

Współczynnik sprawności

Współczynnik sprawności określa stosunek wytworzonej energii cieplnej do pobranej energii elektrycznej. Ponieważ ta wielkość podlega silnym wahaniom w trakcie roku, efektywność systemu porównuje się na bazie rocznego współczynnika sprawności, który wyznacza ten stosunek na przestrzeni całego roku. 

Współczynnik sprawności = Wuż / Wel

Wuż = ciepło grzewcze w kWh; 

Wel = pobrana energia elektryczna w kWh.

Wydajność grzewcza

Wydajność grzewcza pompy ciepła określa użyteczną ilość energii cieplnej, która jest oddawana w określonym czasie i w pewnych warunkach. Wydajność grzewcza jest wyrażana w kilowatach (kW). W przypadku pomp ciepła podawane są zawsze parametry robocze składające się z temperatury zewnętrznej i temperatury wody zasilającej. Przykładowo może to być A2/W35: temperatura zewnętrzna = 2°C, temperatura wody zasilającej = 35°C.

Wymiarowanie

Wymiarowanie pompy ciepła określa moc cieplną dostosowaną do zapotrzebowania na ciepło, przy której jest możliwe efektywne działanie instalacji. Zarówno przewymiarowane, jak i niedowymiarowane instalacje przysparzają niepotrzebnych kosztów podczas zakupu i/lub instalacji i pracują mniej ekonomicznie.

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła to element, który może przekazywać ciepło jednego medium innemu lub takiemu samemu medium, tak aby te media się ze sobą nie mieszały. Wymiennik ciepła znajduje się m.in. w zasobnikach CWU w formie zwiniętych rur lub pęczków rur, w których ciepło jest przekazywane z wody grzewczej do wody użytkowej.

Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze

Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze to ilość energii, jaką system grzewczy musi w przeciągu roku udostępnić do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W kalkulacji zapotrzebowania na ciepło grzewcze są uwzględniane różne czynniki: straty na przenikanie ciepła, tzn. ciepło, które uchodzi przez ściany zewnętrzne, okna i dach, oraz straty na wymianę ciepła, tzn. ciepło, które uchodzi w trakcie aktywnego i pasywnego wietrzenia. To zapotrzebowanie można zredukować poprzez wewnętrzne pozyskiwanie ciepła, np. z ciał i urządzeń, a także pasywne pozyskiwanie ciepła słonecznego (np. nasłonecznienie okien wychodzących na południową stronę).

Zapotrzebowanie na ciepło/obciążenie grzejne

Zgodnie z normą DIN EN12831 termin „obciążenie grzejne” oznacza wyznaczane zapotrzebowanie budynków na ciepło.

Zasady umiejscowienia

Zarówno umiejscowienie modułu zewnętrznego, jak i wewnętrznego podlega pewnym zasadom, które muszą być przestrzegane. Poprawne umiejscowienie urządzeń ma bardzo duży wpływ na poprawność ich funkcjonowania.

Zasobnik buforowy

Zasobnik buforowy pełni szereg ważnych funkcji w instalacji grzewczej z pompą ciepła. Wydłuża średni okres eksploatacji pompy ciepła, podgrzewając wodę grzewczą i magazynując ją przez dłuższy czas. Ponadto zasobnik buforowy odseparowuje systemy, stanowi źródło energii potrzebnej w trybie odszraniania oraz służy jako zwrotnica hydrauliczna.

Zasobnik CWU

Zasobnik CWU to zbiornik do magazynowania ciepłej wody użytkowej w temperaturze do 90°C. Zasobnik ten jest zazwyczaj zaopatrzony w izolację cieplną i jest ogrzewany pośrednio przez pompę ciepła. Oznacza to, że ciepła woda użytkowa jest podgrzewana za pomocą wymiennika ciepła. Zasobniki do pompy ciepła Ecodan serii WPS dysponują gładkorurowym wymiennikiem ciepła o pojemności, zależnie od pojemności znamionowej, od 3,2 do 6,2 m2, co zapewnia szybkie podgrzewanie. 

Zawartość instalacji

Zawartość instalacji określa całkowitą objętość wody w systemie grzewczym, w tym wszystkich zasobnikach, rurach, złączkach itp.

Zawór rozprężny

Zawór rozprężny odgrywa istotną rolę w pompie ciepła. Jest zamontowany między skraplaczem a parownikiem i służy do obniżania ciśnienia czynnika chłodniczego oraz regulacji jego dozowania.

Znak CE

Znak CE to znak zgodności, który świadczy o spełnieniu odnośnych dyrektyw europejskich, zatem umożliwia obrót towarem na terenie UE. Od 26 września 2015 r. znak CE otrzymują tylko te wytwornice ciepła, które spełniają wymogi dotyczące minimalnej efektywności i minimalnej emisji dyrektywy w sprawie ekoprojektu (ErP).

Znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych

„Znak jakości dla klimatyzatorów pokojowych” stanowi potwierdzenie, że klimatyzatory pokojowe są oznakowane zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami oraz, że wszystkie ważne dane techniczne zawarte w przynależnych kartach katalogowych, instrukcjach obsługi oraz podobnych dokumentach są poprawne. Instytucja przyznająca ten certyfikat (Fachverband Gebäude-Klima e. V. – FGK) sprawdza, czy wszystkie dane dotyczą unormowanych warunków ramowych, aby można było w prosty sposób porównać urządzenia różnych dostawców.

Znak jakości EHPA

Przyznawany przez EHPA (European Heat Pump Association) znak jakości (wcześniej znak jakości D-A-CH) zapewnia o wysokiej jakości dostępnych na rynku pomp ciepła. Tym znakiem jakości są oznaczane tylko te produkty, które spełniają przyjęte przez EHPA techniczne, planistyczne i serwisowe kryteria jakości pomp ciepła. Są to m.in. zapewnienie zaopatrzenia w części zamienne przez co najmniej 10 lat, ogólnokrajowa sieć serwisowa itp. Spełnienie tych kryteriów jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej i niezawodności działania systemów pompy ciepła.

Zubadan Inverter

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg chłodniczy Zubadan pracuje stabilnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy -15°C. A nawet przy -25°C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie ogrzewania.